skipToContent

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

Η ανάπτυξη Ειδικών Προγραμμάτων, αφορά στην εφαρμογή αειφόρων δράσεων για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική επίδοση – λειτουργία των ειδικών υποδομών στις εκτάσεις της ΕΤΑΔ Α.Ε. Μέσα από καινοτόμες ιδέες και δοκιμασμένες λύσεις από αντίστοιχες εφαρμογές παγκοσμίως, η ΕΤΑΔ Α.Ε., προωθεί την κατασκευή έργων με υιοθέτηση διαδικασιών που στηρίζονται στις αρχές του «πράσινου» σχεδιασμού, που συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και που διασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, με ταυτόχρονη δωδεκάμηνη χρήση – λειτουργία τους.

Βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από βιώσιμη επένδυση

H ΕΤΑΔ Α.Ε. δίδει προτεραιότητα στα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η ίδια στρέφοντας τη στρατηγική της στην υλοποίηση ενός προγράμματος ανάπτυξης σημαντικών ακινήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πιστοποίηση της εταιρείας ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ, διευρύνει σημαντικά τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους για ανάπτυξη και αξιοποίηση. Πλέον καθίσταται εφικτός ο σχεδιασμός και προγραμματισμός ενός αριθμού επενδύσεων ως συγχρηματοδοτούμενα έργα σε ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια προωθώντας την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με στόχο την εισαγωγή νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Οι ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνουν και καινοτομικές πιλοτικές παρεμβάσεις οικολογικής ανάπτυξης ειδικών τουριστικών προϊόντων όπως:

Ηλεκτροφωτισμός Φρουρίου Σπιναλόγκας
Απόφαση ένταξης έργου: 4633/439/Α2/24-06-2010

Οικοτουριστικό Πάρκο Φαναρίου Ροδόπης Εκσυγχρονισμός Βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξης Νέων Τουριστικών Υποδομών
Απόφαση ένταξης έργου: 5494/1118/A2/4-11-2011

Περιβαλλοντική αναβάθμιση, προστασία φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση – διακίνηση επισκεπτών στην περιοχή του ακινήτου της Ε.Τ.Α. Α.Ε. στο Παλιούρι Χαλκιδικής
Απόφαση ένταξης έργου:5576/1147/Α2/9-11-2011

Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα
Απόφαση ένταξης έργου: 5490/1117/Α2/4.11.2011

Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα, Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων Τουρισμού Διημέρευσης
Απόφαση ένταξης έργου: 112/30/Α2/12-01-2012

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Σπηλαίου Διρού και Μουσείου Αλεπότρυπας
Απόφαση ένταξης έργου: 2355/667/A2/04-05-2012

Ωρίμανση του έργου «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου» και του έργου «Παραχώρησης Εκμετάλλευσης Συνεδριακού Κέντρου Φαλήρου»
Α.Π.: 2146/12

Πιστή στο όραμά της για βιώσιμη ανάπτυξη, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου προχωράει στην υλοποίηση των μακροχρόνιων αναπτυξιακών της στόχων, ισχυροποιώντας τη θέση της και συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό και επενδυτικό προορισμό διεθνώς.

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα της ΕΤΑΔ ήταν να διευρύνει τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους της για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσα από την πιστοποίησή της ως δικαιούχος στο ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ καταβάλλεται μία συστηματική προσπάθεια, ούτως ώστε να υλοποιηθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός επενδύσεων - δράσεων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι χρηματοδοτήσεις έργων στα διάφορα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.).
Στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα έργα συνολικού προϋπολογισμού 69.359.378,47€ εκατ. Ευρώ. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 17.874.148,05€ και οι μέχρι σήμερα δαπάνες σε 1.709.531,33€ Εκατ. Ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις αφορούν:
  • «Ηλεκτροφωτισμός Φρουρίου Σπιναλόγκας» (κωδ. Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01180005, κωδ. MIS 29604, χρονική διάρκεια 30.10.2010 – 31.12.2013, συνολικός προϋπολογισμός 1.021.462,18€)
  • «Εκσυγχρονισμός αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (Α’ Φάση)» (κωδ. Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01180006, κωδ. MIS 3744644, χρονική διάρκεια 10.12.2011 – 10.11.2015, συνολικός προϋπολογισμός 17.000.000,00€)
  • «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (Β’ Φάση) » (κωδ. Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01180006, κωδ. MIS 374464, χρονική διάρκεια 10.05.2012 – 31.12.2015, συνολικός προϋπολογισμός: 14.000.000,00€)
  • «Οικοτουριστικό Πάρκο Φαναρίου Ροδόπης. Εκσυγχρονισμός βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξη νέων τουριστικών υποδομών» (κωδ. Πράξης ΣΑ 2011ΣΕ01180020, κωδ. MIS 364073, χρονική διάρκεια 08.11.2011 – 15.10.2015, συνολικός προϋπολογισμός 2.800.000,00€)
  • «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα» (κωδ. Πράξης ΣΑ 2011ΣΕ01180019, κωδ. MIS 364913, χρονική διάρκεια 30.06.2011 – 31.10.2015., συνολικός προϋπολογισμός 14.473.542,28€)
  • «Περιβαλλοντική αναβάθμιση, προστασία φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση – διακίνηση επισκεπτών στην περιοχή του ακινήτου της ΕΤΑ στο Παλιούρι Χαλκιδικής» (κωδ. Πράξης ΣΑ 2011ΣΕ01180021, κωδ. MIS 364850, χρονική διάρκεια 15.06.2012 – 15.06.2015, συνολικός προϋπολογισμός 1.700.000,00€)
  • «Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καΐάφα. Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων τουρισμού διημέρευσης» (κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ01180000, κωδ. MIS 370745, χρονική διάρκεια 30.07.2012 – 30.09.2015, συνολικός προϋπολογισμός 8.055.230,00€)
  • «Αποκατάσταση και ανάδειξη των Σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας» (κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ01180020, κωδ. MIS 374912, χρονική διάρκεια 30.04.2012 – 15.12.2015, συνολικός προϋπολογισμός 10.309.144,01€)
Στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» έχει εκδοθεί πρόσκληση προς την ΕΤΑΔ προϋπολογισμού 10.000.000 Ευρώ, που αφορά στην εφαρμογή Προγράμματος Κτηματογράφησης και ψηφιοποίησης των χωρικών δεδομένων ακινήτων της εταιρείας μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ και στην παρούσα φάση συντάσσεται το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης.
Στο ΠΕΠ Αττικής έχει εκδοθεί Πρόκληση προς την ΕΤΑΔ με θέμα «Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών. Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναζωογόνηση, συνολικού προϋπολογισμού: 110.000.000€ για την υλοποίηση των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.
Παράλληλα, έχει ενταχθεί η Πράξη: «Υποστήριξη της ΕΤΑΔ στην ωρίμανση του έργου: Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου και του έργου: Παραχώρηση Εκμετάλλευσης Συνεδριακού Κέντρου Φαλήρου» (κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ01980298, κωδ. MIS 396282, χρονική διάρκεια 30.07.2012 – 30.12.2015, συνολικός προϋπολογισμός 165.000,00€).